8 de juny del 2007

Ajuts al lloguer per als joves de la Generalitat de Catalunya

Ajuts al lloguer per als joves

Aquests ajuts al pagament del lloguer, creats per facilitar el procés d'emancipació dels joves, es poden tramitar a les borses joves d'habitatge de la Generalitat de Catalunya i a les borses de mediació per al lloguer social.

Els requisits per accedir-hi són: una renda de lloguer de com a mínim 90 euros mensuals, una unitat de convivència amb ingressos ponderats no superiors a 2,5 vegades el salari mínim (IPREM), segons les zones geogràfiques vigents, i uns ingressos mínims anuals de la unitat de convivència de 5.500 euros.